Notář jako vykonavatel práva

Služby

Notář jako vykonavatel práva

Po vystudování kterékoliv právnické fakulty má absolvent mnoho možností, kam ve svém životě směřovat dál. Nejčastěji se z těchto jedinců stávají advokáti, soudci nebo notáři. A právě tu poslední skupinku si dnes přiblížíme o něco víc.
podpis smlouvy
Nejprve bychom si měli říci, co je nutné pro to, aby se někdo tím notářem mohl stát, a poté si alespoň trošku přiblížíme jeho každodenní činnost, abyste viděli, že ani tento post není zdaleka tak jednoduché zastávat.
Po vystudování a řádném dokončení právnické fakulty následuje notářská praxe o délce minimálně pěti let, přičemž by se mělo jednat o jedince, který je státním občanem České republiky, má plnou svéprávnost, a je bezúhonný. Povětšinou jsou již zmíněná kritéria shodná pro všechny právnické profese, avšak délka praxe bývá často odlišná. Po splnění praxe se musí daná osoba přihlásit k notářským zkouškám, které se skládají z písemné a ústní části.
štít notáře
V rámci písemné zkoušky budete muset vyhotovit tři listiny, které notář v běžné praxi sepisuje. Nejčastěji tak půjde o notářský zápis spolu s věcmi souvisejícími s obchodním či dědickým právem, jelikož právě tyto oblasti patří mezi jeho denní chléb. Dále je také možné, že zde budete muset působit v postavení notáře jakožto soudního komisaře, což ve své podstatě spadá opět pod dědické právo, kde právě notář řeší s případnými dědici vypořádání pozůstalosti.
Některý další den, avšak nikdy ten samý, přijde na řadu ústní zkoušku, ve které je cílem přezkoušení ze znalostí současné právní úpravy – zejména z práva občanského, obchodního, správního a pracovního. Dále se zde také bude testovat schopnost pochopit a správně aplikovat právní předpisy. Velmi zajímavou informací pro mou osobu byla skutečnost, že se komise zajímá mimo jiné i o ústní projev potencionálního notáře.
Jakmile vše dopadne dobře, a vy zkoušku úspěšně složíte, máte možnost přihlásit se o post notáře. V tomto oboru to však není tak jednoduché jako např. u advokátů, jelikož počet notářských úřadů pro daný obvod okresního soudu stanovuje ministr spravedlnosti. Pokud se na vás však usměje štěstí, zvítězíte, a získáte daný post. Tím to ovšem nekončí, jelikož pak následuje návrh ze strany Notářské komory České republiky, na jehož popud vás ministr spravedlnosti jmenuje do funkce.
absolventky vysoké školy
Jak jsme si řekli již dříve, v tomto oboru se úředníci nejvíce věnují dědickému a obchodnímu právu, dále však také mohou uschovávat cenné listiny či peníze. Ale i tak asi opravdu nejčastější činností notáře bude sepisování závětí, jelikož když ji vlastnoručně sepíšete a necháte ji uložit u notáře, který její pravost potvrdí, je opravdu velmi málo pravděpodobné, že by v budoucnu mohlo dojít k jejímu popření.

Back To Top